Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de aanschaf en het gebruik van Smartops Producten en Diensten.

Door gebruik te maken van de Producten en Diensten van Smartops accepteer je de Voorwaarden. Het is daarom van belang om deze zorgvuldig door te nemen. Smartops raadt je aan om ten behoeve van je eigen administratie de Voorwaardente printen of op andere wijze te bewaren.

 

Artikel 1. Definities

1.1       In deze Algemene Voorwaarden hebben de volgende met hoofdletters aangeduide termen steeds de hiernavolgende betekenis:

 

Algemene :     deze algemene voorwaarden;

Voorwaarden

Analyses:        de door Smartops beschikbaar gestelde en of in opdracht van Opdrachtgever uitgevoerde statistische berekeningen, data modellen, algoritmes en verdere bewerking van de Data die in de Producten plaatsvind of daarbuiten.

Admin:            de Opdrachtgever of door Opdrachtgever aangestelde en door Smartops getrainde medewerker(s) van de Opdrachtgever die op grond van de Overeenkomst gerechtigd is/zijn om gebruik te maken van de Producten, waaronder de Rapporten, Analyses en alle overige in de Producten aanwezige informatie in te zien en te verwerken;

Data:               alle door opdrachtgever beschikbaar gestelde al dan niet gegenereerde informatie, en overige (persoons)gegevens die Gebruiker(s), Manager(s) en Admin(s) invoeren en die in de Producten of als Dienst door Smartops wordt bewerkt, waar onder begrepen – doch niet beperkt tot – antwoorden op psychometrische assessments, losse vragenlijsten, Big Data, loopbaan en ontwikkelingsdata, voor Rapporten en Analyses;

Dienstverlening: alle door Smartops additioneel geleverde diensten, zoals nader omschreven in artikel 5 en waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn;

Inloggegevens: een combinatie van gebruikersnaam en wachtwoord door middel waarvan het met de Opdrachtgever overeengekomen aantal (s), Manager(s) en of Gebruiker(s) toegang tot de Producten kunnen verkrijgen;

Gebruiker       een geselecteerde werknemer in dienst van Opdrachtgever of een sollicitant die in het bezit is van Inloggegevens en derhalve (beperkt) gebruik kan maken van de Producten, gegevens kan invoeren en bepaalde informatie kan inzien;

Intellectuele :  alle rechten van intellectuele eigendom en daarmee verwante rechten, zoals

Eigendom       auteursrecht, merkrecht, octrooirecht, modelrecht, handelsnaamrecht, databankrecht en naburige rechten, alsmede rechten op knowhow en;

Opdrachtgever: de wederpartij van Smartops die een Overeenkomst met Smartops is aangegaan en derhalve gebruik kan (laten) maken van de Diensten;

Rapport:         alle door Smartops ge­­genereerde, al dan niet geaggregeerde en/of geanonimiseerde rapporten, grafieken en overzichten die op grond van de door Gebruiker(s) en/of van Opdrachtgever ingevoerde Data zijn opgesteld en binnen de Producten door Admin(s) en (eventueel) de Gebruiker(s) zelf te raadplegen zijn;

Smartops:       Smartops, statutair gevestigd en kantoorhoudende te (1183AS) Amstelveen aan Laan van Kronenburg 14, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 57762848;

Partij:              Opdrachtgever en/of Smartops;

Producten:      de door Smartops ontwikkelde en online toegankelijke Productens en data modellen, waartoe Gebruiker(s), Manager(s) en Admin(s) door middel van hun Inloggegevens toegang kunnen verkrijgen ook wel Software as a Service (SaaS) genoemd;

Overeenkomst: de overeenkomst tussen Smartops en de Opdrachtgever op grond waarvan de Opdrachtgever gebruik kan maken van de Producten en/of overige Diensten en waarop de Algemene Voorwaarden van toepassing zijn;

Website:         de website van Smartops, bereikbaar via http://www.smartops.nl, alsmede alle onderliggende paginas;

 

 

Artikel 2. Algemeen

2.1       Afwijkingen van en aanvullingen op een Overeenkomst zijn uitsluitend geldig indien deze schriftelijk door Partijen zijn overeengekomen.

2.2       Eventuele algemene inkoopvoorwaarden of andere voorwaarden van de Opdrachtgever worden hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.3       Indien een bepaling in de Algemene Voorwaarden nietig is of wordt vernietigd, blijven de overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden volledig van kracht. In een dergelijk geval treden Partijen met elkaar in overleg om nieuwe bepalingen overeen te komen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen, waarbij zoveel mogelijk rekening wordt gehouden met de inhoud en strekking van de nietige of vernietigde bepalingen.

2.4       Deze Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op (resultaten van) de Diensten die Smartops geheel of ten dele van derden heeft betrokken en, al dan niet bewerkt, aan Opdrachtgever doorlevert, alsmede op Diensten die ter uitvoering van de aanbieding, offerte, overeenkomst of andere rechtshandeling in opdracht van Smartops door een derde aan de Opdrachtgever worden geleverd.

2.5       Smartops is gerechtigd de bepalingen in deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. Inhoudelijke wijzigingen worden één (1) maand na bekendmaking van kracht. Indien Opdrachtgever niet instemt met inhoudelijke wijzigingen heeft hij het recht de Overeenkomst per de datum van inwerkingtreding van de gewijzigde voorwaarden op te zeggen.

2.6       Smartops behoudt zich het recht voor om de prijzen of het aanbod van de Producten en/of Diensten te wijzigen. Op Orders zijn altijd de prijzen van toepassing zoals aangeboden door Smartops, in overeenstemming met de Overeenkomst.

 

Artikel 3. Aanbiedingen en Overeenkomsten

3.1       Alle aanbiedingen dan wel offertes van Smartops hebben een geldigheidsduur van dertig (30) dagen tenzij in de aanbieding of offerte expliciet een andere termijn voor aanvaarding is opgenomen.

3.2       Een samengestelde offerte verplicht Smartops niet tot levering van een deel van het in deze offerte opgenomen aanbod tegen een overeenkomstig deel van de prijs.

3.3       Indien de Opdrachtgever zonder een daaraan voorafgaande aanbieding aan Smartops een opdracht verstrekt, is Smartops pas aan deze opdracht gebonden nadat zij deze schriftelijk aan de Opdrachtgever heeft bevestigd.

3.4       Alle offertes en aanbiedingen van Smartops zijn in beginsel vrijblijvend. Enkel indien Smartops een door Opdrachtgever geaccepteerde offerte expliciet bevestigt, is er sprake van een geldige Overeenkomst.

3.5       Aanbiedingen, offertes, prijsopgaven en tarieven gelden niet automatisch voor nabestellingen en/of nieuwe opdrachten.

 

Artikel 4. Producten & Service Level

4.1       De SaaS oplossing die Smartops levert bestaat uit ondermeer het op afstand beschikbaar stellen van de Producten, door middel waarvan Gebruikers, Managers (persoonlijkheids)vragen kunnen beantwoorden, beroepsmatige vragenlijsten kunnen invullen en overige werk gerelateerde data kan worden verzameld en waarin Smartops de resultaten in de vorm van een Rapport en een online dashboard aan Admin(s), Manager(s) en de Gebruiker(s) zelf beschikbaar stelt ter inzage en voor analyse doeleinden.

4.2       De Opdrachtgever aanvaardt dat de Producten alleen de functionaliteiten en overige eigenschappen bevatten zoals hij die aantreft binnen de SaaS oplossingen op het moment van gebruik (op “as is” basis). Smartops sluit uitdrukkelijke en stilzwijgende garanties, toezeggingen en vrijwaringen van welke aard ten aanzien van de Producten dan ook nadrukkelijk uit.

4.3       Smartops is te allen tijde gerechtigd, zonder voorafgaande bekendmaking en zonder op enigerlei wijze schadeplichtig of aansprakelijk te worden jegens de Opdrachtgever, (de inhoud van) de Producten aan te passen en onderhoud ten aanzien daarvan uit te voeren. Opdrachtgever begrijpt en accepteert dat de Producten gedurende zulke aanpassingen en onderhoud niet beschikbaar kunnen zijn, doch Smartops zal onderhoud zo veel mogelijk buiten kantoortijden laten plaatsvinden en de Opdrachtgever hier van, indien mogelijk, voorafgaand op de hoogte stellen.

4.4       Admins zijn zelf uitsluitend verantwoordelijk voor hun Inloggegevens en alle handelingen die met de betreffende Inloggegevens worden verricht. Smartops mag er te allen tijde van uitgaan dat de Admin daadwerkelijk degene is die zich aanmeldt met zijn Inloggegevens. Smartops is niet aansprakelijk voor misbruik of verlies van de Inloggegevens.

4.5       Zodra de Opdrachtgever weet of reden heeft te vermoeden dat door Smartops verstrekte Inloggegevens in handen zijn gekomen van onbevoegden, dient de Opdrachtgever Smartops daarvan onverwijld op de hoogte te stellen, onverminderd zijn eigen verplichting om direct zelf doeltreffende maatregelen te treffen, zoals het (laten) veranderen van de Inloggegevens. De Opdrachtgever vrijwaart Smartops van alle claims van derden die het gevolg zijn van of verband houden met het gebruik van aan de Opdrachtgever verstrekte Inloggegevens.

4.6       In aanvulling op de andere (rechts)middelen die Smartops ten dienste staan, is Smartops te allen tijde zonder opgave van redenen en zonder voorafgaande uitleg gerechtigd om de activiteiten van de Admin(s) in verband met de Producten tijdelijk of blijvend te beperken of te beëindigen, in het bijzonder – maar niet daartoe beperkt – indien:

(i) de Admin in strijd handelt met deze Algemene Voorwaarden;

(ii) Smartops van mening is dat het handelen van een Admin schade of aansprakelijkheid aan andere Admins, Managers, Gebruikers, Opdrachtgevers, Smartops of derden kan toebrengen. Smartops zal voor bovengenoemde maatregelen in geen geval aansprakelijk zijn.

4.7       Overeengekomen opleverings- of overige termijnen kunnen niet als fatale termijnen worden beschouwd, tenzij uitdrukkelijk anders tussen Partijen is overeengekomen. Indien Smartops enige overeengekomen prestatie niet of niet tijdig levert, dient zij derhalve schriftelijk in gebreke te worden gesteld, waarbij Smartops een redelijke termijn wordt geboden om alsnog tot levering over te gaan.

4.8      Smartops is gerechtigd tot uitvoering van de werkzaamheden in gedeelten of fasen, waarbij iedere deellevering afzonderlijk kan worden gefactureerd.

4.9      Eventuele afspraken betreffende een serviceniveau (Service Level Agreement) worden slechts schriftelijk uitdrukkelijk overeengekomen. Opdrachtgever zal Smartops steeds onverwijld informeren omtrent alle omstandigheden die van invloed zijn of kunnen zijn op het serviceniveau en de beschikbaarheid daarvan.

4.10     Indien afspraken over een serviceniveau zijn gemaakt, dan wordt de beschikbaarheid van Producten steeds zodanig gemeten dat de vooraf door Smartops aangekondigde buitengebruikstelling wegens preventief, correctief of adaptief onderhoud of andere vormen van service, alsmede omstandigheden die buiten de invloedssfeer van Smartops zijn gelegen, buiten beschouwing worden gelaten. Behoudens door Opdrachtgevers te leveren tegenbewijs zal de doorSmartopsgemeten beschikbaarheid als volledig bewijs gelden.

 

5.1 Dienstverlening

5.1       De Diensten die Smartops aan de Opdrachtgever verleent bestaan uit het uitvoeren van consultancy in de zin van data bewerking en analyse van gegevens die beschikbaar gesteld zijn door Opdrachtgever en het adviseren en het verlenen van overige diensten op het gebied van People Analytics.

5.2       De doorlooptijd van een opdracht op het gebied van consultancy of advisering is afhankelijk van diverse factoren en omstandigheden, zoals de kwaliteit van de gegevens en informatie die Opdrachtgever verstrekt ende medewerking van Opdrachtgever en relevante derden. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zal Smartops zich daarom niet tevoren verbinden aan een door- looptijd van de opdracht.

5.3       De dienstverlening van Smartops wordt uitsluitend verricht op de gebruikelijke werkdagen en -tijden van Smartops.

5.4       Het gebruik dat Opdrachtgever maakt van een door Smartops afgegeven advies en/of consultancyrapport is steeds voor risico van Opdrachtgever. De bewijslast dat (de wijze van) advies- en consultancydiensten niet voldoen aan hetgeen schriftelijk is overeengekomen of aan hetgeen van een redelijk handelend en bekwaam Smartops mag worden verwacht, berust geheel bij Opdrachtgever, onverminderd het recht van Smartops met alle middelen tegenbewijs te leveren.

5.5       Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Smartops is Opdrachtgever niet gerechtigd een mededeling aan een derde te doen over de werkwijze, de methoden en technieken van Smartops en/of de inhoud van de adviezen of rapportages van Smart. Opdrachtgever zal de adviezen of rapportages van Smartops niet aan een derde verstrekken of anderszins openbaar maken.

5.6       Smartops verricht de in de Overeenkomst omschreven Diensten te allen tijde naar beste kunnen en zo veel mogelijk in overeenstemming met de in de Overeenkomst vastgelegde afspraken en procedures. Smartops verricht haar Diensten altijd volgens een inspanningverplichting en zij doet dan ook geen enkele garantie ten aanzien van de resultaten van haar dienstverlening.

5.7       Smartops zal de overeengekomen Diensten naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen die aan een professionele partij worden gesteld uitvoeren. Indien en voor zover een goede uitvoering van de Overeenkomst dit vereist, heeft Smartops het recht om bepaalde werkzaamheden te doen uitvoeren door derden, ter beoordeling van Smartops.

  

Artikel 6. Wijzigingen en meerwerk

6.1       Indien Smartops op verzoek of met voorafgaande instemming van Opdrachtgever werkzaamheden of andere prestaties heeft verricht die buiten de inhoud of omvang van de overeengekomen werkzaamheden en/of prestaties vallen, zullen deze werkzaamheden of prestaties door Opdrachtgever worden vergoed volgens de overeengekomen tarieven en bij gebreke daarvan volgens de gebruikelijke tarieven van Smartops. Smartops is niet verplicht aan een dergelijk verzoek te voldoen en hij kan verlangen dat daarvoor een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst wordt gesloten.

6.2       Voor zover voor de dienstverlening een vaste prijs is overeengekomen, zal Smartops Opdrachtgever desgevraagd schriftelijk informeren over de financiële consequenties van de extra werkzaamheden of prestaties als bedoeld in dit artikel.

 

Artikel 7. Verplichtingen Opdrachtgever

7.1       De Opdrachtgever verplicht zich om aan Smartops alle noodzakelijke gegevens te verschaffen die Smartops nodig heeft om de Producten in te richten en Dienstenverlening te kunnen verrichten, zoals gegevens over Admin(s), Manager(s) en de door Opdrachtgever .

7.2       Indien Smartops voor het verrichten van de Dienstverlening afhankelijk is van de medewerking van de Opdrachtgever, dan verplicht de Opdrachtgever zich om de benodigde medewerking te verlenen.

7.3       De Opdrachtgever begrijpt en erkent dat het ontbreken en/of het te laat aanleveren van de benodigde informatie en/of medewerking door de Opdrachtgever kan leiden tot vertraging bij het verrichten van de Dienstverlening en het gebruik van de Producten. Smartops is nooit aansprakelijk voor enige schade en/of vertraging die is ontstaan door het niet, niet tijdig, of gebrekkig voldoen aan de in dit artikel bedoelde informatie- en medewerkingsplicht.

7.4       De Opdrachtgever is volledig verantwoordelijk voor de naleving van de Overeenkomst, deze Algemene Voorwaarden en de wet door alle bij de Opdrachtgever aangesloten Admins en – voor zover redelijk en mogelijk – Gebruikers.

7.5       De Opdrachtgever is zelf volledig verantwoordelijk voor de aanschaf en inrichting van toereikende (ICT-)systemen om gebruik te kunnen maken van de Producten, waar onder begrepen een toereikende internetverbinding. Smartops is niet aansprakelijk voor enige (vertragings)schade die is ontstaan wegens het feit dat de (ICT-)systemen van Opdrachtgever ontoereikend zijn om gebruik te maken van de Dienst.

7.6       De Opdrachtgever is na ondertekening van de overeenkomst en daarmee instemming met deze Algemene Voorwaarden verantwoordelijk voor de interne communicatie naar Admin(s) en Gebruiker(s). Smartops is niet aansprakelijk voor enige vertraging of schade die is ontstaan door deze communicatie.

7.7       Admins en Gebruikers onthouden zich van het door middel van de Producten opslaan en/of (doen) verspreiden Data of overige activiteiten die in strijd zijn met bepalingen van Nederlands recht, waaronder in ieder geval (maar niet uitsluitend) begrepen:

 1. i) medische gegevens;
 2. ii) Data die als smadelijk, lasterlijk, beledigend, racistisch, discriminerend of haatzaaiend kunnen worden opgevat, ter beoordeling van Smartops;

iii) Data die kwaadaardige inhoud bevat, zoals virussen, spyware, Trojans, logic bombs of inhoud van gelijke strekking;

 1. iv) Data die inbreuk (kunnen) maken op (Intellectuele Eigendoms)rechten van derden;
 2. v) Data die een schending van de persoonlijke levenssfeer van derden oplevert, waaronder in ieder geval (maar niet uitsluitend) begrepen het zonder toestemming of noodzaak verspreiden van persoonsgegevens van derden;
 3. vi) Data die schadelijk kan zijn voor de reputatie van Smart

Opdrachtgever vrijwaart Smartops van iedere vordering van een derde die voortvloeit uit een (impliciet) beroep op dit artikellid.

 

Artikel 8. Privacy

8.1      De Data die Admin(s) en Gebruiker(s) in de Producten invoeren kan persoonsgegevens bevatten. Voor zover Smartops in het kader van het uitvoeren van een Overeenkomst persoonsgegevens verwerkt, doet Smartops dit te allen tijde ten behoeve van de Opdrachtgever en derhalve als bewerker in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens. De Opdrachtgever wordt in dit kader als verantwoordelijke aangemerkt.

8.2      Smartops zal passende technische en organisatorische maatregelen nemen om de persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Deze maatregelen zullen passend zijn, rekening houdend met de stand van de techniek en de kosten die er mee gemoeid zijn en zullen er mede op gericht zijn onnodige verzameling en verdere verwerking van persoonsgegevens te voorkomen.

8.3      Dit artikel kwalificeert de overeenkomst als een bewerkersovereenkomst in de zin van artikel 14, tweede lid van de Wet bescherming persoonsgegevens.

8.4      Opdrachtgever garandeert te voldoen aan alle op haar rustende verplichting ingevolge de Wet bescherming persoonsgegevens en garandeert voorts dat de in de Producten ingevoerde persoonsgegevens rechtmatig zijn verkregen en dat Admins gerechtigd zijn om de persoonsgegevens in de Producten in te (laten) voeren en door Smartops te laten verwerken. Opdrachtgever vrijwaart Smartops van alle vorderingen van Gebruikers en derden terzake.

8.5      Na afloop van de Overeenkomst zal Smartops alle Data die afkomstig zijn van Opdrachtgever en herleidbaar zijn tot een persoon aan Opdrachtgever overdragen. Hoe dan ook blijft Smartops gerechtigd om ook na het einde van de Overeenkomst geanonimiseerde data die uit de Overeenkomst voortvloeit te blijven gebruiken. Deze gegevens zijn nooit tot een persoon herleidbaar.

8.6      Met het ondertekenen van de Overeenkomst verstrekt de Opdrachtgever aan Smartops toestemming om Data te gebruiken voor haar validatie van assessments, vragenlijsten en benchmarking, in afwijking van artikel 7.1. zal Smartops als Verantwoordelijke dergelijke Data en Analyse uitkomsten samen met Onderzoeksgegevens gebruiken om ervoor te zorgen dat de psychometrische instrumenten van Smartops zorgvuldig en objectief blijven ter voorkoming van ongeoorloofde discriminatie en om benchmarks uit te voeren voor tests ten opzichte van in de markt erkende verschillen voor bepaalde groepen. Smartops is bij het gebruik van alle gegevens gebonden aan ethische richtlijnen en de regelgeving met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens. Uitsluitend werknemers van Smartops die direct betrokken zijn bij onderzoek hebben toegang tot Onderzoeksgegevens. Smartops kan resultaten van onderzoek in geaggregeerde en geanonimiseerde vorm openbaren aan derden. Dergelijke aan derden verstrekte informatie zal geen tot Opdrachtgever of enig Gebruiker herleidbare informatie bevatten.

8.7      Alle medewerkers die handelen onder het gezag van Smartops en toegang hebben tot de persoonsgegevens, zullen geheimhouding betrachten ten aanzien van de persoonsgegevens waarvan zij kennis nemen, tenzij een wettelijk voorschrift hen tot mededeling verplicht.

 

Artikel 9. Intellectuele eigendomsrechten

9.1      Alle Intellectuele Eigendomsrechten met betrekking tot de Producten en de Dienstverlening, zoals de Intellectuele Eigendomsrechten die rusten op de Producten, de Website, Rapporten en algoritmes, berusten volledig bij Smartops of haar licentiegevers. Niets in deze Algemene Voorwaarden is bedoeld om enig Intellectuele Eigendomsrecht van Smartops over te dragen.

9.2      Door een Overeenkomst te sluiten die strekt tot het gebruik van de Producten en Diensten verleent Smartops aan Opdrachtgever tegen betaling een beperkt, niet-sublicentieerbaar, niet-overdraagbaar en niet exclusief gebruiksrecht om gebruik te maken van de Producten en de Diensetn, voor het overeengekomen aantal Admins en (eventueel) Gebruikers en voor de duur van de Overeenkomst.

9.3     Alle rechten van intellectuele eigendom op de op grond van de overeenkomst ontwikkelde of aan klant ter beschikking gestelde programmatuur, websites, databestanden, apparatuur, opleidings-, toets- en examenmateriaal of andere materialen zoals ana- lyses, ontwerpen, documentatie, rapporten, offer- tes, evenals voorbereidend materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij leverancier, diens licen- tiegevers of diens toeleveranciers. Klant verkrijgt de gebruiksrechten die bij deze algemene voor- waarden, de schriftelijk tussen partijen gesloten overeenkomst en de wet uitdrukkelijk zijn toegekend. Een aan klant toekomend recht tot gebruik is niet- exclusief, niet-overdraagbaar, niet-verpandbaar en niet-sublicentieerbaar.

9.4     De Opdrachtgever is enkel gerechtigd om de (uit de Producten geëxporteerde) Analyses en Rapporten voor intern gebruik te gebruiken en zij garandeert om (delen van) deze Analyses en Rapporten niet verder (commercieel) te vermarkten of anderszins te (her)gebruiken dan strikt noodzakelijk is voor het beoogde doel.

9.4      Het is de Opdrachtgever niet toegestaan om, op welke manier dan ook, kennisgevingen of vermeldingen met betrekking tot Intellectuele Eigendomsrechten van Smartops te verwijderen, onleesbaar te maken, te verbergen of te wijzigen.

9.5      Met het ondertekenen van de Overeenkomst verstrekt de Opdrachtgever aan Smartops een onherroepelijk, royaltyvrij en onbeperkt gebruiksrecht om de Data te gebruiken, voor zover de Opdrachtgever of bij Opdrachtgever aangesloten Admins ten aanzien daarvan rechthebbende zijn en voor zover nodig is in het kader van de uitvoering van Dienstverlening en om (in geanonimiseerde) voor onderzoeksdoeleinden aan te wenden.

 

Artikel 10. Garanties en vrijwaringen

10.1     Smartops spant zich in om de juistheid, volledigheid en actualiteit van de Rapporten en Analyses te waarborgen, doch zij geeft geen enkele garantie daarvan, noch ten aanzien van het feit dat de Analyses en Rapporten geschikt zullen zijn voor het door Opdrachtgever beoogde doel. Opdrachtgever vrijwaart Smartops van iedere vordering van een Gebruiker of een derde die voortvloeit uit de inhoud en/of strekking van een Rapport of die verband houdt met een door Opdrachtgever op basis van een Dienst gemaakte beslissing.

10.2     Smartops garandeert de kwaliteit en/of geschiktheid van geleverde Dienstverlening en de Producten voor de door Smartops in de Overeenkomst of elders omschreven toepassing. Indien Opdrachtgever van mening is dat de geleverde Diensten niet voldoen aan de in de Overeenkomst neergelegde omschrijving, dan zal hij Smartops hiervan binnen twee weken na levering en/of prestatie op de hoogte stellen. Smartops zal zich vervolgens inspannen om binnen zes weken de Diensten in overeenstemming met de Overeenkomst te brengen.

10.3     Opdrachtgever garandeert dat zij gerechtigd is de door haar overhandigde materialen en Data in het kader van de Overeenkomst aan Smartops beschikbaar te stellen en dat (verwerking van) deze materialen geen inbreuk maken op enig (Intellectuele Eigendoms)recht van een derde. Opdrachtgever vrijwaart Smartops van iedere schade en kosten voortvloeiend uit vorderingen van derden die ziet op schending van deze garantie.

10.4     Smartops is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de door Opdrachtgever door middel van de Dienst(en) beschikbaar gestelde informatie. Opdrachtgever is zelf volledig verantwoordelijk voor de naleving van wet- en regelgeving en Opdrachtgever vrijwaart Smartops van iedere vordering van een derde voortvloeiende uit een overtreding van de Wet bescherming persoonsgegevens, de Telecommunicatiewet en andere wet- of regelgeving door middel van (het gebruik van) de Dienst.

 

Artikel 11. Aansprakelijkheid

11.1     De aansprakelijkheid van Smartops voor een toerekenbare tekortkoming in de uitvoering van de Overeenkomst, een onrechtmatige daad of enig ander handelen of nalaten is beperkt tot de vergoeding van directe schade van de Opdrachtgever. De aansprakelijkheid van Smartops ter zake van directe schade is per gebeurtenis (waarbij een reeks met elkaar samenhangende gebeurtenissen wordt beschouwd als één gebeurtenis) niet meer dan het totale bedrag dat de Opdrachtgever uit hoofde van de Overeenkomst heeft betaald in de twaalf (12) kalendermaanden voorafgaand aan die gebeurtenis. De totale aansprakelijkheid van Smartops is echter in geen geval hoger dan €12.500,-.

11.2     “Directe schade” betekent uitsluitend:

 1. zaakschade;
 2. redelijkerwijs gemaakte onkosten die de Opdrachtgever zou moeten maken om ervoor te zorgen dat de prestaties van Smartops in overeenstemming zijn met de Overeenkomst; deze alternatieve schade wordt echter niet vergoed indien de Overeenkomst door de Opdrachtgever is ontbonden;
 3. redelijkerwijs door de Opdrachtgever gemaakte onkosten om de oorzaak en omvang van de schade vast te stellen, voor zover de vaststelling verband houdt met directe schade in de zin van deze Overeenkomst;
 4. redelijkerwijs gemaakte onkosten om schade te voorkomen of te beperken, voor zover de Opdrachtgever kan aantonen dat deze onkosten hebben geleid tot een beperking van de directe schade.

11.3     Smartops is niet aansprakelijk voor andere schade dan directe schade zoals omschreven in het vorige artikellid, met inbegrip van, zonder enige beperking, gevolgschade voortvloeiend uit of in verband met deze Overeenkomst, winstderving, omzetderving, verlies van verwachte besparingen en overige soortgelijke financiële verliezen zoals verlies van goodwill of goede naam of andere incidentele, indirecte schade, of schadevergoeding bij wijze van straf of voorbeeld, van welke aard dan ook.

11.4     Smartops is nooit aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit op een door Opdrachtgever op basis van de Producten of de Dienstverlening genomen beslissing en/of (rechts)handeling.

11.5     Smartops is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat Smartops uit is gegaan van door Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

11.6     Indien de levering van enige Dienst van Smartops afhankelijk is van de beschikbaarheid van een dienst of medewerking van een derde, is Smartops nooit aansprakelijk voor enige niet- of beperkte beschikbaarheid van deze dienst of uitblijven van deze medewerking.

11.7     Het recht van de Opdrachtgever om schadevergoeding te eisen krachtens deze Overeenkomst, op grond van onrechtmatige daad of anderszins vervalt in elk geval één (1) jaar nadat de gebeurtenis heeft plaatsgevonden naar aanleiding waarvan de vordering of procedure is ingesteld.

11.8    De in de voorgaande leden van dit artikel genoemde beperkingen zijn niet van toepassing indien en voor zover de schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld aan de zijde van Smartops of haar bestuurders. 

 

Artikel 12. Tarieven en betaling

12.1     Alle bedragen zoals genoemd in een aanbieding, offerte of Overeenkomst luiden in Euro’s en worden vermeld exclusief BTW en eventuele andere van overheidswege opgelegde heffingen, tenzij anders vermeld.

12.2     De in een Overeenkomst genoemde bedragen met betrekking tot toegang tot de Producten wordt steeds vooraf gefactureerd. Indien een groter aantal Admins dan in de Overeenkomst vermeld gebruik maakt van de Producten en Diensten van Smartops dan wel indien Opdrachtgever anderszins excessief gebruik van de Producten maakt, zal Smartops een naheffing aan Opdrachtgever verzenden. Een en anders is van overeenkomstige toepassing op het maximum aantal Gebruikers dat – indien van toepassing – tussen Partijen is overeengekomen.

12.3     Indien de Admins door Smartops getraind moeten worden om adequaat gebruik van de Producten te maken, zal Smartops voor deze Dienst een afzonderlijk bedrag in rekening brengen, welk bedrag voorafgaand aan de desbetreffende training(en) dient te worden voldaan.

12.4     Wanneer Smartops op verzoek van Opdrachtgever een factuur opstelt in een andere valuta dan Euros dan zal daarvoor de wisselkoers worden gebruikt die geldt op het moment van facturering. Betaling dient echter altijd in Euros te geschieden.

12.5     Indien Opdrachtgever van mening is dat het bedrag van de factuur onjuist is, of dat er enige andere onvolkomenheid is in de factuur, dient hij Smartops hiervan onmiddellijk in kennis te stellen, met overlegging van overtuigend bewijs van haar standpunt.

12.6     Opdrachtgever dient de factuur binnen een termijn van veertien (14) dagen na de factuurdatum volledig te voldoen.

12.7     Indien Opdrachtgever de factuur na het verstrijken van een betalingstermijn niet of niet volledig heeft betaald, zal Smartops een betalingsherinnering aan Opdrachtgever sturen. Indien Opdrachtgever niet alsnog zo snel mogelijk doch uiterlijk binnen veertien (14) dagen (tenzij anders vermeld) na de betalingsherinnering het volledige verschuldigde factuurbedrag betaalt, dan is de Opdrachtgever zonder nadere ingebrekestelling in verzuim.

12.8    Vanaf de datum waarop Opdrachtgever in verzuim is, is Smartops gerechtigd over het door Opdrachtgever verschuldigde bedrag de wettelijke (handels)rente in rekening te brengen en komen de eventuele gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten ten laste van de Opdrachtgever. Smartops kan op dat moment ook besluiten om de vordering middels een deurwaarder, incassobureau of gerechtelijke procedure te incasseren.

12.9    Smartops is gerechtigd de nakoming van alle of een gedeelte van haar verplichtingen op te schorten vanaf de datum waarop Opdrachtgever in verzuim is.

12.10   Indien sprake is van een periodieke betalingsverplichting van Opdrachtgever, geldt dat Smartops gerechtigd is op een termijn van ten minste drie maanden de geldende prijzen en tarieven aan te passen. Indien Opdrachtgever niet akkoord wenst te gaan met een dergelijke aanpassing, is Opdrachtgever gerechtigd binnen dertig dagen na de kennisgeving de Overeenkomst te beëindigen tegen de datum waarop de aanpassing in werking zou treden.

 

Artikel 13. Duur en beëindiging

13.1     Indien Partijen een duurovereenkomst zijn aangegaan, wordt de Overeenkomst in beginsel aangegaan voor de periode van één (1) jaar, tenzij in de Overeenkomst een andere duur is overeengekomen. Indien geen sprake is van een duurovereenkomst, eindigt de Overeenkomst op het moment dat de afgesproken dienstverlening is verricht en de door Opdrachtgever verschuldigde vergoedingen zijn voldaan.

13.2     Indien Partijen een duurovereenkomst zijn overeengekomen wordt de Overeenkomst in beginsel steeds stilzwijgend voor dezelfde periode als de duur van de initiële contractstermijn verlengd, tenzij één der Partijen de Overeenkomst minimaal één (1) maand voor de aanvang van een nieuwe contractstermijn schriftelijk jegens de andere Partij opzegt. Indien een Overeenkomst is aangegaan voor de initiële duur van drie (3) maanden of korter, geldt een opzegtermijn van één (1) week.

13.3     Elk der Partijen heeft het recht de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk met onmiddellijke ingang te ontbinden ingeval de andere Partij failliet gaat of aan de andere Partij surseance van betaling wordt verleend, alsmede ingeval het bedrijf van de andere Partij wordt opgeheven of een liquidatie ondergaat.

13.4     Elk der Partijen heeft het recht de Overeenkomst te ontbinden indien de andere Partij toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van de materiële verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst – in alle gevallen, a. nadat de andere Partij op correcte wijze, schriftelijk en onder vermelding van zoveel mogelijk details in gebreke is gesteld, waarbij een redelijke termijn is gesteld om het verzuim te herstellen, of b. met onmiddellijke ingang indien de andere Partij in verzuim is en krachtens Nederlands recht geen schriftelijke ingebrekestelling vereist is.

Indien Bedrijf zijn verplichtingen niet naleeft, de overeengekomen tijdlijn niet haalt, of de overeengekomen projectdata wil afzeggen of uitstellen, kan het zijn dat Smartops kosten maakt in verband met dergelijke vertraging, afzegging of uitstel. Een wijzigingsverzoek zal nieuwe tijdlijnen bevatten en eventuele bijkomende kosten. Kosten voor afzegging bedragen, tenzij in de Overeenkomst schriftelijk anders is bepaald:

Voorafgaande kennisgeving van:                                % van de overeengekomen vergoeding
0 tot 5 werkdagen voorafgaand aan de startdatum                       100%
6 tot 10 werkdagen voorafgaand aan de startdatum                     50%
11 tot 15 werkdagen voorafgaand aan de startdatum       25%

13.5     Indien op enig moment bij een hiervoor bedoelde ontbinding prestaties in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst al door de Opdrachtgever zijn ontvangen, worden deze prestaties en de daaraan verbonden betalingsverplichting van de Opdrachtgever niet ongedaan gemaakt, tenzij de Opdrachtgever kan bewijzen dat Smartops in verzuim is met betrekking tot die prestaties. Bedragen die voorafgaand aan de ontbinding door Smartops zijn gefactureerd in verband met de reeds door haar naar behoren verrichte of geleverde prestaties in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst blijven volledig verschuldigd en zijn onmiddellijk opeisbaar op het moment van ontbinding.

13.6     Indien Smartops niet dusdanig in verzuim is, dat dit ontbinding van de Overeenkomst zou rechtvaardigen, zal Opdrachtgever bij beëindiging van de Overeenkomst op enig moment na aanvang van de werkzaamheden 100% van de overeengekomen vergoeding verschuldigd zijn, alle reeds door Smartops gemaakte kosten en haar door de beëindiging geleden schade, inclusief de gederfde winst.

13.7     De Opdrachtgever is tegenover derden aansprakelijk voor de gevolgen van de annulering en zal Smartops vrijwaren voor hieruit voortvloeiende aanspraken van deze derden

13.8    Indien de Overeenkomst wordt ontbonden, om welke reden dan ook:

 1. i.komt het in artikel 7.2 bedoelde gebruiksrecht van Opdrachtgever te vervallen;
 2. ii). komt het in artikel 7.5 bedoelde gebruiksrecht van Smartops niet te vervallen.

 

Artikel 14 Vertrouwelijke informatie

14.1     De ontvangende Partij zal alle van de andere Partij verkregen informatie vertrouwelijk behandelen. De ontvangende Partij zal de vertrouwelijke informatie uitsluitend gebruiken zoals is toegestaan op grond van enige Overeenkomst en zal de vertrouwelijke informatie niet aan (een) derde(n) verstrekken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de verstrekkende Partij. De ontvangende Partij zal minstens dezelfde voorzorgsmaatregelen treffen die zij treft voor haar eigen vertrouwelijke informatie, in geen geval zullen deze maatregelen minder zijn dan die in alle redelijkheid noodzakelijk zijn om te voorkomen dat de vertrouwelijke informatie wordt verspreid of onrechtmatig wordt gebruikt.

14.2     Tenzij schriftelijk anders overeengekomen is het Smartops toegestaan in een of meer (pers)berichten melding te maken van het aangaan van een Overeenkomst met Opdrachtgever.

14.3     Vertrouwelijke informatie mag enkel worden verstrekt indien een wettelijke plicht of een rechterlijk bevel of een uitspraak van een andere bevoegde instantie de openbaarmaking van deze informatie gebiedt. In dat geval zal de ontvangende Partij de verstrekkende Partij hiervan onmiddellijk op de hoogte stellen en alle voorzorgsmaatregelen treffen die redelijk mogelijk zijn om te voorkomen dat deze informatie publiekelijk bekend wordt.

14.4     Na beëindiging van de Overeenkomst, om welke reden dan ook, zullen Partijen de ontvangen vertrouwelijke informatie onverwijld aan de andere Partij retourneren. Deze vertrouwelijke informatie kan nimmer na beëindiging of ontbinding van de overeenkomst worden gebruikt in welke vorm dan ook.

 

Artikel 15. Diverse

15.1     Smartops is gerechtigd zijn uit de Overeenkomst voortvloeiende rechten en/of verplichtingen zonder toestemming van de andere partij aan een derde over te dragen, tenzij Partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen. Opdrachtgever komt voor een dergelijke overdracht niet in aanmerking, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

15.2     Op de Overeenkomst tussen de Opdrachtgever en Smartops en het gebruik van de Dienst is Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

15.3     Alle geschillen welke naar aanleiding van of ten gevolge van een Overeenkomst tussen Partijen en haar rechtsopvolgers mochten ontstaan zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam